งานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนการเรือน และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 พร้อมมีการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และนิทรรศการสุขภาพ ฯลฯโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 2931 มกราคม 2562 อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1