สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและบริการเพื่อศักยภาพการท่องเที่ยวทุกมิติ ในหัวข้อ “กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว” โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ไพริน  เวชธัญญะกุล ผศ.ธัญชนก บุญเจือ และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ คณาจารย์จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ หอประชุมชั้น 2 มสด.ศูนย์ฯลำปาง วันที่ 30 มกราคม 2562