นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประกอบด้วย ทีม SDU Tourism 1 Three Girl ได้แก่ นางสาวปาริสา กานต์ฎีกานนท์ นางสาวนันทรัตน์ ชวนานันท์ และนางสาวอรยา เอียดปาน และทีม SDU Tourism 2 Love Friends ได้แก่ นางสาวปิยธิดา           เส็งหลวง นายจตุรงค์ บุญขันธ์ และนางสาวคานซา รัตน์ชู โดยมีอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย ประธานหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี และอาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นผู้ควบคุมทีม ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับภาคใต้ ในโครงการ “Tourism Quiz Challenge” โดยทีม SDU Tourism 2 Love Friends ผ่านเข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันรอบแรก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดสัมมนา ค้นหาเทคนิค นักประดิษฐ์กลไกมหัศจรรย์ไปกับ GIZMOS และการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Suan Dusit University Business Simulation Game Contest 2019