มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทำงานสำหรับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จ.สมุทรปราการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักศึกษา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบบรรจุคัดเลือกต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่มีความโดดเด่นในด้านบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

กองบริหารงานบุคคล มสด. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
อาจารย์ มสด. เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงพักเก่าสถานีตำรวจภูธร จ.ชัยนาท