นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(66)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการ บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 2(22)/2562
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี )