ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 2(22)/2562 โดยมีวาระเรื่องการติดตามดำเนินคดี เรื่องรายละเอียดลูกหนี้ดำเนินคดี นายสมรักษ์ ปะกิระเค เรื่องความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่และเครื่องจักรของโรงสีข้าว ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มสด. (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9(66)/2562