รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร คณะครุศาสตร์  (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

คณะครุศาสตร์  เป็นคณะที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะต้องปรับปรุงหลักสูตรครู 5 ปี เป็นหลักสูตรครู 4 ปีตามนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งผลิตบัณฑิตครู 4 ปีรองรับโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตจบแล้วมีงานทำ จึงต้องเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณาจารย์ควรเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำอย่างไรให้หลักสูตรครู 5 ปี และหลักสูตรครู 4 ปี เกิดความแตกต่างกัน แต่ยังอยู่บนหลักการและกรอบความเป็นสวนดุสิต จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันมองในภาพรวม จะเกิดการต่อยอด และพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันภาษาฯ มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”
การประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)