วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี “Maha Songkran Festival Season Korean-Thai Celebration of Friendly Cultural Exchange 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  และดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอดีตประธานสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะนักแสดงจากประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Kim Palk Kwang (Director of CIOFF Korea) และ Eo Young Ae (Leader of Korean Group)  

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงาม ก่อให้เกิดความร่วมมือและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงจากประเทศเกาหลีใต้ “Pyeong Taek Minyo Group” และการแสดงจากประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางในชุดการแสดง “เถลิงศกมหาสงกรานต์ล้านนาไทย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง” ควบคุมการแสดงโดย อ.ปิยนัยน์ ภู่เจริญ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยการแสดงจากสถาบันการขับร้องครูโอปอ อาจารย์บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ นำทีมเยาวชนดีเด่นสาขาการแสดงขับร้องมาจากกรุงเทพมหานครมามอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 (วันที่ 10 เม.ย. 62)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”