มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีถิ่น สืบสานอัตลักษ์ วัฒนธรรมอาหารอีสานเลียบแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2  ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับงานท่องเที่ยว เจ้าของชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในเขต 6 จังหวัด คือ หนองคาย บึงกาฬ มุกดาการ นครพนม อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารอีสาน  พัฒนาสมรรถนะ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การบริการแบบมืออาชีพ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีการประชาสัมพันธ์และการตลาด การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสังคมอีสาน ให้กับ กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับงานท่องเที่ยว เจ้าของชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในเขต 6 จังหวัด  ณ จังหวัดหนองคาย