โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม kitchen tour กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กเกิดความสงสัย และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบอย่างเป็นระบบ จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม “kitchen tour” ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ซึ่งเด็กจะได้เปลี่ยนชุดสำหรับเข้าเยี่ยมชมครัวผลิตอาหารของครัวสวนดุสิต พบวิทยากรประจำพื้นที่ในแต่ละจุด เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร ตั้งแต่การแต่งกาย สวมหมวก พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการล้างมือก่อนปรุงอาหาร จุดตรวจรับวัตถุดิบ สังเกตขั้นตอนการตรวจรับ การใช้เครื่องชั่ง วัตถุดิบ ผัก ผลไม้ เส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น ดูห้องล้างผัก ห้องตัดแต่งเนื้อสัตว์ ห้องครัวสำหรับปรุงอาหาร กิจกรรม Yolky only  ผู้สอนกำหนดเรื่อง และปัญหา ที่ฟาร์มนายโอ๋ได้ขยายกิจการขายไข่ไก่ สู่ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม แต่โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งต้องการไข่แดงเพียงอย่างเดียว เลยขอซื้อเฉพาะไข่แดงอย่างเดียวซึ่งให้ราคาสูง นายโอ๋จึงคิดหาวิธีการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว ครูจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คนเพื่อฝึกระดมสมอง ออกแบบวิธีการแยกไข่แดง และไข่ขาวออกจากกัน จากนั้นทดสอบโดยการแข่งขันคัดแยกไข่แดง และไข่ขาวออกจากัน หากลุ่มใช้เวลาน้อยที่สุด มีความถูกต้องมากที่สุด กิจกรรม เปลือกไข่ล่องหน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสังเกตและการเขียนสรุปผลในการทดลอง ฝึกทักษะการตั้งคำถาม ข้อสงสัยในการทดลอง ทักษะการแสวงหาความรู้หรือค้นหาคำตอบของข้อสงสัยในรูปแบบต่าง ๆ การนำเสนองาน และทักษะการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเปลือกไข่ ชนิดต่างๆ และสัมผัสเปลือกไข่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 เมษายน 2562