บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 (ประจำปี 2562) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลทุนการศึกษากว่า 1,415,000 บาท

คู่มือและใบสมัครโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 (ประจำปี 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ TSB2019 พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลทะกุจิ และผู้สมควรให้ปาฐกถา อายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2562-สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา