โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action  รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Kids play plearn เด็กได้ฝึกทักาะกระบวนการคิด การออกแบบการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาจากการประดิษฐ์เครื่องบินจากกระดาษ เด็กได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์ และจดจำขั้นตอนในการประดิษฐ์จากการสาธิตและนำมาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากนั้นนำเครื่องบินของตนเองมาเล่นร่วมกับเพื่อนโดยครูสาธิตวิธีเล่นเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดจากการสังเกตวิธีเล่นกิจกรรม Listen to the Beat เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการฟังเสียงจังหวะจากเครื่องเคาะจังหวะและเรียนรู้ผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาและประสาทหู เพื่อให้เกิดสมาธิในการทำกิจกรรมสนุกสนานกับดารเคลื่อนไหวร่างกายให้เข้าจังหวะต่างๆ มีความกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเองผ่านผลงานศิลปะ รู้จักการรอคอยและแบ่งปันในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนกิจกรรมขยายเสียงขยายความซ่า เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเกิดเสียงจากหลอดดูด ทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสด้านการสังเกต ด้านการฟัง อีกทั้งยังสามารถประดิษฐ์ลำโพงช่วยขยายเสียงอีกด้วย กิจกรรม อาหารไทยสไตล์จูเนียร เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติอาหารไทยอาหารที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งสีสัน รสชาด สมุนไพร เด็กได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาหาร เรียนรู้เรื่องส่วนผสม วิธีทำและอุปกรณ์ในการทำครัว เด็กสนุกกับกิจกรรมได้ชิมและบอกรสชาติที่ตนชื่นชอบได้ กิจกรรม Molecular gastronomy for kid เด็กๆเกิดทักษะการสังเกตและคิดวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เกิดการกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาระบบความคิดและการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ความเป็นผู้น้ำ ผู้ตาม และการรอคอย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  

 

 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action (วันที่ 15 พ.ค. 62)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action (วันที่ 15 พ.ค. 62)