โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action  รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ “กิจกรรม Tiny ocean world & Gel candle” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการสังเกต จากการสังเกตรูปร่างลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม และเรียนรู้ขั้นตอนการทำเทียนเจลในรูปแบบจำลองโลกใต้ทะเล ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกสมาธิและใส่ใจในรายละเอียดของการทำผลงานด้วยตนเอง “กิจกรรมการสัมผัส” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้ประสาทสัมผัส จากการใช้มือในการสัมผัสพื้นผิว และการใช้หูในการฟังเสียงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนา รวมทั้ง เด็กๆ จะได้เรียนรู้การตั้งสมมติฐาน โดยใช้ประสบการณ์เดิมในการคาดคะเนถึงสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เพื่อค้นหาคำตอบของสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนาร่วมกับเพื่อนและครู “กิจกรรม Concentration Control” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตวง การวัด โดยเด็กๆ จะได้ตวงปริมาณน้ำให้เต็มแก้ว และเทน้ำลงในภาชนะที่กำหนด เพื่อสังเกตปริมาณน้ำที่เหลือ นอกจากนี้เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงทักษะการดำรงชีวิต จากการวางแผนการทำกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  

 

 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action (วันที่ 15 พ.ค. 62)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action (วันที่ 15 พ.ค. 62)