โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action  รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม: MakingFruit Jelly เด็กๆได้เรียนรู้คำศัทพ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปทรง ขนาด สีต่างๆ เเละผลไม้ที่ชื่นชอบ เรียนรู้การเลือกอาหารเเละของหวานที่ชื่นชอบ นักเรียนได้ลงมือทำวุ้นผลไม้ด้วยตนเอง เกิดความคิดริ่เริมสร้างสรรค์ กล้าเเสดงออก ผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กิจกรรม: kids play plearn เด็กๆได้เรียนรู้ ทักษะในด้านการทำเป็นทีม การฟัง โดยเด็ก ๆ และลงมือฝึกปฏิบัติทำธงราวในงานปาร์ตี้ พร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม และ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเคารพกฏกติกา เรียนรู้การแพ้และชนะนอกจากนี้ยังสอดแทรกและเน้นการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรม: การสัมผัส เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกาย รู้ว่ากำลังสัมผัสสิ่งใด ร้อนหรือเย็น อ่อนหรือแข็ง ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด สังเกต จำแนก และการแยกประเภท ผ่านกิจกรรมการเรียนและเล่นเกม รวมทั้งเด็ก ๆ จะได้ร่วมกันแสดงความคิดและวาดออกแบบสิ่งสัมผัสอ่อน แข็ง เย็น และร้อน และนำเสนอผลงาน กิจกรรม: กล่องปริศนา เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ การทำงานเป็นทีมการนำเสนอผลงาน โดยผ่านกิจกรรมกลุ่ม “กล่องปริศนา” โดยเด็ก ๆ จะได้เล่นเกมทายชื่อวัถตุดิบ โดยให้ตัวแทนออกมาดูสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องทึบ แล้ววาดภาพใบ้คำบนกระดาน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2561-30 เมษายน 2562)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action (วันที่ 15 พ.ค. 62)