ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวให้โอวาท นักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา พัฒนาผู้เรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางและตรัง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. นพพร แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ทั้งนี้ นาย ธีรพจน์ จินดาเดช เจ้าหน้าที่สำนักงาน(กองประชาสัมพันธ์) ได้พาเยี่ยมชมส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ โอมเบเกอรี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต