ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงนวัตกรรมจากผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร. จิระ จิตสุภา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงที่มาของการลงนามเจรจาความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปํญญา และ ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร. ฐิตา ฟูเผ่า อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ได้นำเสนอข้อมูลนวัตกรรม “แป้งต้านอนุมูลอิสระ” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาความร่วมมือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 225 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต