รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(39)/2562 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(39)/2562 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(38)/2562  เรื่องผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(38)/2562  ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2562

  

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8(13)/2562
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก