โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้ ก้าวสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นาย สันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิด และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก จาก คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างพลังใจ กิจกรรมละออพลัสโดย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และคณะครู, กิจกรรมการเข้าสู่วิชาชีพครู โดย รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา, และกิจกรรมการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับใบรายงานผลการเรียน (Transcript) โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(38)/2562
กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 16(73)/2562