ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย