ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2562

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 4 ปี การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ