ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 5(10)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีโครงการพัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการเรียนการสอนเพื่อรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาไทย การเตรียมการในการปฐมนิเทศนักศึกษา และการดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562