กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ “ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2562 ณ อาคารดุสิตพาราและศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 20 คน อบรมในภาคทฤษฎีปฏิบัติ ทั้งอาหารคาวและหวาน โดย คณะอาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นวิทยากร ร่วมกับ นายพงธร คงลือชา ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือบริษัท โทรีเซน กรุงเทพ จำกัด และนางสยุมพร แซ่แต้ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active  Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562