ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชน จัดประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ประชุมร่วมกับ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้องเรียนจังหวัดตรัง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขหอการค้าจังหวัดตรัง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนรอยวันวานเมืองเก่าทับเที่ยง”
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562