ดร. ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองสามพราน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะทางการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของโรงเรียน และได้บรรยายเรื่องการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัด กระบวนการเรียนรู้ การสอนเด็กให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งได้เดินเยี่ยมชมงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต