ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ : Growing Up Together” รุ่นที่ 1 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชนินทร์ ต่วนชะเอม และ ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านงานบริการที่ประทับใจและเป็นเลิศ (Service Excellent) , บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ (Personality Development on the Job Training) , และเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ” ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(4)/2562
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับของรองอธิการบดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล