สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ โดยมีกิจกรรมย่อยจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตบริการและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเพื่อสร้างอาชีพหรือเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป โดยมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติขนมไทยดั้งเดิม คือ ขนมทองเอก และหันตรา แก่กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลย่านตาขาว ในวันที่ 6 พ.ย. 62  เวลา 13.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด 

  

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา ครั้งทื่ 12 “PSYCHOLOGY AND THE GOBLET OF FLRE” จัดโดยหลักสูตรจิตวิทยาอุสาหกรรมละองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10X