นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 11(46)/2562 โดยมีวาระเรื่องสรุปการพิจารณาข้อมูลประกอบการเสนอความเห็นต่อนายกสภามหาวิทยลัยในการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

  

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(16)/2562