เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมเเละองค์กาารหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมเเละองค์การ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และคณาจารย์ พร้อมเลขานุการหลักสูตร นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานโครงการศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร เพื่อทัศนศึกษาเเละเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านนิทรรศการเเละศิลปวัตถุ ทั้งยังเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กระบวนการเเละทักษะทางจิตวิทยา ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการจัดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษาเเละฝึกอบรมภายนอกองค์กร เพื่อขยายผลไปสู่การเข้าใจเเละเปิดรับวัฒนธรรมขององค์กรในอนาคต 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง 11 ปี
คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน”