ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้บรรยายวิชาการ ในหัวข้อ A Proposed Model for Developing Human Capital through Higher Education System to Support the Belt and Road Initiative ซึ่งผู้ฟังได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยกวางสี ในงาน “THE BELT AND ROAD’ INITIATIVE : POLICY MAKING AND SERVICE ECONOMY” โดยมี Prof.Dr. Luo Tingrong รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี Prof.Dr. Lu Shanyong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

  

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มสด.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหอการค้าไทย ในงาน “ราตรีไทยเท่ เปิดเสน่ห์เมืองลำปาง”