ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สาคร  ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดตั้ง และการบริหารจัดการของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ในการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่อพวงชมพู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ณ สวนโฮมเบเกอรี่ และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก"
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง