นางสาวนฤมล คำพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 และ รองอันดับ 2 Missintercontinental , Asia Oceania 2019 ประเทศอียิปต์ เข้ามอบกระเช้าแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรม ”รื่นเริงบันเทิงใจ” เนื่องในวันเด็ก