รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(47)/2563  โดยมีวาระเรื่อง การเตรียมความพร้อมการดปิดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. …. สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปจำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(17)/2563
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2563