ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(2)/2563โดยมีวาระเรื่องประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) พ.ศ. 2562, แบบแนบท้ายประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

  

 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สวนดุสิต จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ฯ” กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(17)/2563