นายนิคม กฤษณรังคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7(85)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุมิ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสภาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ….ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มสด. จัดกิจกรรม “เพื่อลูกรัก”
กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563