คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมร่วมบริษัทเอกชนเปิดตลาดขายสินค้าใน สปป.ลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์ประธานฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมกับ คุณสุทรดา ศรุตานนท์ ตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีชิพกำลังสอง ที่ทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือแนวทางทำธุรกิจ ส่งออกสินค้า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการรู้เท่าทันสื่อ: ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มสด. จัดกิจกรรม “เพื่อลูกรัก”