หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการรู้เท่าทันสื่อ: ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาการรู้เท่าทันสื่อและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. และทีมวิทยากร มาร่วมบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภูมิทัศน์สื่อ: เมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ผู้บริโภคในสังคมไทยต้องรู้เท่าทัน” การจัดอบรมครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อและแนวทางการกำกับดูแลสื่อแล้ว ยังได้รับการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา#กราดยิงโคราช รวมถึงร่วมสนุกในการตอบคำถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ผลการจัดโครงการครั้งนี้นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี และยังได้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

  

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563
คณะวิทยาการจัดการ มสด. ประชุมร่วมบริษัทเอกชนเปิดตลาดขายสินค้าใน สปป.ลาว