นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563 ได้แก่

l รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score รายการ East Meets West (Team of 3) ประกอบด้วย นางสาวณัฐกมลณิกา เกยแก้ว นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ และนายศุภณัฐ ขันคำหมุด

l รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการ Asia Modern Cuisine ได้แก่ นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว

l รางวัลเหรียญเงิน รายการ Asia Modern Cuisine ได้แก่ นายอัครพล กำโชคพานิช

l รางวัลเหรียญทองแดง รายการ Fruit and Vegetable Carving ได้แก่ นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์

 

โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา เป็นผู้ฝึกสอน จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ถนนรามคำแพง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

  

 

สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มสด. จัดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”เพื่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ที่อยู่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการรู้เท่าทันสื่อ: ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21