โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา Earn and Learn: Learning with Professionals วันที่ 12 – 13 มี.ค. 63 เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรม Sponge art เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฟองน้ำในการระบายสีและใช้สีจากฟองน้ำในการวาดรูปและสร้างจินตนาการต่าง ๆ โดยเด็กจะต้องใช้ทักษะในการสังเกตและการสร้างจิตนาการในการสร้างรูปที่เป็นของตนเอง
กิจกรรม I’m banker เด็กจะได้รับการฝึกทักษะการออมเงิน เรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินต่าง ๆ และการทำกระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรม Seed collage เด็กจะได้สร้างจินตนาการโดยการสร้างภาพจากเมล็ดพืชและส่วนต่าง ๆ ของดอกไม้ พร้อมทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการใช้สมาธิอีกด้วย
กิจกรรม My intergalactic adventure เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านการมองเห็น จากสื่อกาแลคซี่โดยครูจะเป็นคนแนะนำและคอยอธิบายเกี่ยวกับกาแลคซี่ก่อนที่เด็กจะลงมือทำ โดยเด็กจะต้องออกกาแลคซี่ของตัวเองรวมไปถึงการฝึกทักษะในการจัดอันดับดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะ และในการทำกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยมีผู้สอนคือ Teacher Lacel Faith Cadiz ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เป็นผู้สอนในทั้ง 4 กิจกรรม
กิจกรรม little inventor โดยคุณมนัสพร ทองตาเต็มและคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมนี้เด็กจะได้ประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและในกิจกรรมจะให้เด็กได้ประดิษฐ์หมวกที่สามารถป้องกันละอองน้ำลายจากการไอได้ เด็กจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการการวางแผนอย่างมีเหตุผล
กิจกรรม Recreation โดย คุณนฤมล จันทร์เปรม และคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนันทนาการสำหรับเด็ก เด็กจะได้ฝึกทักษะการวางแผน ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการแก้ไขปัญหา ในกิจกรรมจะมีฐานกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการร่วมมือกันทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่ครูได้วางไว้ สำหรับเด็กประถมศึกษานอกจากจะได้เรียนรู้และสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีการฝึกทักษะและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต