สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals (วันที่ 13 และ 16 มี.ค. 63) ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยเด็กได้เรียนรู้การหารายได้เองผ่านการทำงานจริงกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องสมุด ซึ่งเด็กได้เรียนรู้การดูแลและซ่อมแซมหนังสือ รวมถึงการเก็บรักษาหนังสือในห้องสมุด
นอกจากนั้น ยังได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น
กิจกรรม Food architect ซึ่งเด็กได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม Dye bag ซึ่งเด็กได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ถุงผ้ามัดย้อม
กิจกรรม My rocket ซึ่งเด็กได้ประดิษฐ์จรวดโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
กิจกรรม My music ซึ่งเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ
กิจกรรม ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือและของเล่นจากกระดาษเหลือใช้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย