ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(8)/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปกระเด็นสำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาแอปพิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 มีนาคม  2563

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ทำความสะอาดในห้องเรียน สำนักงาน ราวบันได ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา ฯลฯ
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2563