ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ชุดป้องกันและหน้ากากป้องกันสารเคมี จำนวน 1 ชุด น้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 13 เครื่อง พร้อมทั้งประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

สถาบันขงจื่อฯ มสด. จัดพิธีเปิดโครงการอบรมการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563