ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ศูนย์ฯ ลำปาง ด้วยระบบ WBSC ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยทีมคณาจารย์และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ  ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับตัวตามมาตรการ วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่นักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ 100% ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ณ ห้อง 306 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง วันที่ 19 มีนาคม 2563 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะประจำเดือนมีนาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563