รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะกรรมการร้านกาชาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา