สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ  เป็นประธานการประชุม และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รศ. พัชรี สวนแก้ว และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร กรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ  Mr.QiuZongfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการและการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องศูนย์วัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อฯ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills Thailand 2020)