ตัวแทนบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลลำปาง โดยมี แพทย์หญิงศณิษา ตันประเสริฐ เป็นตัวแทนในการรับมอบ จำนวน 200 ชิ้น ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง 

  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   จัดตรวจประเมินการประกันคุณภาพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ รอบ 9 เดือน
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563