รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(9)/2563 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ที่ประชุมเห็นชอบ โครงการเปิดการเรียนการสอน ภาคปกตินอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการเปิดการเรียนการสอนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ที่ไม่ใช่สาขาวิชานิติศาสตร์)
2. ที่ประชุมเห็นชอบ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน เพื่อรองรับการจัดการศึกษาและให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ
3. ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน 3 ราย คือ
– นายวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ระบบ AEC)
– นางสาวณิศรา ระวียัน และ นางพร้อมสุภางค์ สังข์มนัส อาจารย์พิเศษโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
4. ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จำนวน 3 ราย คือ
– นางสาวนวลเพ็ญ ธรรมษา อาจารย์พิเศษ ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ระบบ AEC)
– นางพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ อาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
– ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง อาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

  

ประชุมผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 05(33)/2563
สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(5)/2563