สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม Online Coaching Camp : Startup Thailand League 2020 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายประกอบด้วยการทำ Workshop เสมือนจริงผ่าน Application ZOOM ที่ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ อีกทั้งยังสามารถซักถาม ตอบโต้ และมีส่วนร่วมจากการเข้าระบบห้อง Workshop Online นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกการส่งงานตามเวลาที่กำหนด และการนำเสนอผลงานอีกด้วย  ทั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษา 4 คน ได้แก่ นายรดา สงเคราะห์ นางสาวสิริยากร สุพัฒน์ นางสาวนิรชา สุวรรณวงศ์ และนางสาวแพรพิชญ์ รวีรัฐวรกรณ์ สามารถคว้ารางวัลชมเชยจากการอบรมฯ ดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับนักศึกษาที่ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2563 

  

มสด. จัดประชุมเพื่อหารือข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม KM กลุ่ม Living Online ครั้งที่ 1