ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มสด. เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ รายงานการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดชั่วคราว ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี สวนดุสิต รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และหน่วยงานต่างๆ เรื่องแจ้งให้ทราบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาดุษฏีนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณทิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา  โดยประชุม ณ ห้อง 405 และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

  

โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งมอบ “ปิ่นโตความรู้” เพื่อปูพื้นฐานเด็กอนุบาล 1 ก่อนเปิดเทอม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
มสด. จัดประชุมเพื่อหารือข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563