ละออพลัส LA-OR Plus โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

> บรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติสำหรับเด็กปฐมวัย

> ส่งเสริมศักยภาพเการแสดงออก และภาษาอังกฤษ

> ห้องเรียน สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

> อาหารสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ

ละออพลัส LA-OR Plus โทร.0 2244 5598

  https://www.facebook.com/laorplus