หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากคุณศุกร์โชติ อยู่ขำ ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมบรรยายให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ ดังนี้

อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (สภาผู้แทนราษฏร)/คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร (ททท.) บรรยาย เรื่องการสร้างคุณค่าและความแตกต่างให้ธุรกิจ

คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง การเข้าถึงลูกค้าและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีก

คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย บรรยายเรื่อง การจัดทำ Business Model Canvas และตลาดส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

อาจารย์กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยากรให้คำปรึกษา คำแนะนำ

คุณกิตตินนท์ อุ้ยวงศ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ บริษัททเวนตี้โฟร์ชอปปิ้ง จำกัด

และกิจกรรมเสวนา เรื่อง การเข้าถึงลูกค้าและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade โดยวิทยากร ได้แก่ คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร และคุณกิตตินนท์ อุ้ยวงศ์ไพศาล ร่วมเสวนา และดำเนินการเสวนาโดย ผศ.โรจนา ศุขะพันธุ์ ที่ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้มีคณาจารย์จากโรงเรียนการเรือน และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ผศ.ดร.โสรัจน์ วิสุทธิแพทย์ ผศ.โรจนา ศุขะพันธุ์ ผศ.สุชาดา คุ้มสลุด ผศ.ดร.ธนากร ปักษา ผศ.ภุชงค์ เมนะสิน ผศ.น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์ ผศ.ศุภวรรณ อภิชาตไตรสรณ์ ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ ดำเนินงานโดย นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์ นายเกรียงไกร มหาโชคดิลก โดยมีผู้ประกอบการจาก 10 สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม 

  

 

 

 

ประชุมผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 06(34)/2563
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชนเมืองเก่าห้วยยอด เยี่ยมชมศูนย์ฯ ตรัง ม.สวนดุสิต